Ideafo

TERMS & CONDITIONS


ข้อควรรู้ / ข้อตกลง ก่อนใช้บริการ

 1. ข้อควรรู้ / ข้อตกลง ก่อนใช้บริการ
  1. 1

   Domain ที่ได้รับคุณจะเป็นเจ้าของ domain 100 %

  2. 2

   Hosting และ Domain สำหรับในปีต่อไป ท่านจะต้องชำระเราตามที่ระบุไว้แต่ละ package

  3. 3

   Hosting ที่ได้รับไม่สามารถนำไปทำ multi domain ใช้งานได้ และทางเราไม่อนุญาตให้มี website อื่นอยู่ใน hosting ของท่าน

  4. 4

   ทุก package ต้องชำระเงิน 50 % ก่อนถึงจะเริ่มงาน เนื่องจากป้องกันการนำผลงานจากทางเราไปดัดแปลงแก้ไข แล้วไม่ยอมชำระเงิน

  5. 5

   ท่านสามารถเรียกคืนเงินได้ตามตกลง หากมีการส่งงานไม่ทันตามที่ได้ตกลงกันไว้ทั้งสองฝ่าย

  6. 6

   ทางเราไม่ขอรับผิดชอบเว็บไซต์ที่ท่านได้ให้ บริษัทอื่นดัดแปลงแก้ไข หรือทำให้เว็บเสียหาย

  7. 7

   หากต้องการให้ดูแลเว็บไซต์ อาจมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย

  8. 8

   หลังจากทำเว็บไซต์เสร็จและมีการส่งงานเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะเรียกเก็บค่าบริการส่วนที่เหลือทันที

  9. 9

   หากต้องการทำแก้ไขเว็บไซต์ ให้ทำการแก้ไขเว็บในขั้นตอน design หรือในช่วง ( ก่อนการลง Codding )

  10. 10

   ในการทำเว็บไซต์เราจะใช้เวลาทำงานประมาณ 30 วัน หากมีการแก้ไขต้องใช้เวลาเพิ่มอีก 15 วันในการทำงาน รวมทั้งสิ้น 1 เดือน 15 วันโดยประมาณ

  11. 11

   ในส่วนของการรับทำ LOGO และ Banner ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 – 5 วัน และต้องขอชำระเงิน เป็นจำนวนเต็มก่อนเริ่มงาน

 2. หมายเหตุ
  1. -

   ระยะเวลางานดังกล่าวอาจมีการยืดหยุ่น ตามปริมาณและความล่าช้าของข้อมูลที่ทางเราได้รับ

  2. -

   ข้อตกลงอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางทีมงานว่าเหมาะสมหรือไม่